A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání do MŠ Janákova

Přijaté děti

Jak přihlásit dítě do Mš

Jak přihlásit dítě do mateřské školy na Praze 6

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§ 34a a 34b školského zákona).

Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Obecné informace:

Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 6 je celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou „spádové“, dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.

Zákonný zástupce dítěte má možnost podat Žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. Žádost je potřeba je předat v tištěné podobě v konkrétní mateřské škole. Ředitel mateřské školy je povinen žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí dítěte do mateřské školy.

Ředitel mateřské školyzveřejní kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením na budově a webových stránkách mateřské školy

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně rezervace času zápisu bude možné vyplnit elektronicky od 01.04.2019 na www.jakdoskolky.cz ). V listinné podobě k ručnímu vyplnění na ÚMČ Praha 6 (vstupní hala nebo odbor školství).

Co bude potřebovat zákonný zástupce k zápisu:

Vyplněnou Žádost o přijetí s vyjádřením lékaře, rodný list dítěte, doklad o trvalém pobytu dítěte – občanský průkaz žadatele, popř. výpis z evidence obyvatel

Termíny:

2.5.2019 odevzdání Žádosti o přijetí MŠ Janákova 13-17 hod. MŠ Antonína Čermáka 13-18 hod., odevzdáním žádosti je zahájeno správní řízení;

7.5.2019 možnost nahlédnutí do spisu dítěte od 10,30 – 11,30 hodin;

7.5.2019 ve 12,00 hodin zveřejnění seznamu přijatých dětí (registrační kódy) na nástěnkách a webových stránkách mateřské školy;

9.5.2019 odevzdání Zápisového lístku přijatých dětí od 13 do 17 hodin do zvolené mateřské školy

Od 9.5.2019 lze sledovat průběžné pořadí dosud neumístěných svých dětí na www.jakdoskolky.cz  v jednotlivých mateřských školách

Termín sejmutí zveřejněných výsledků zápisu je stanoven dne 25. 05. 2019

 

Možnosti získání formuláře pro přihlášení dítěte do mateřské školy:

 

1/ Portál ÚMČ P6 www.jakdoskolky.cz – elektronická verze:

 

a/ Elektronické vyplnění Žádosti

b/ Zvolení příslušné mateřské/mateřských škol (výtisk pro každou)

c/ Rezervace času pro odevzdání žádosti

d/ Vytištění Žádostí, kterou zákonný zástupce, nechá potvrdit lékařem a v den zápisu předá ve vybraných mateřských školách

( pozn. při podání více žádostí stačí ověřené kopie lékaře na CZECH POINTu za á 30,-Kč)

 

2/ Webové stránky mateřských škol

Na webových stránkách MŠ budou k dispozici odkazy, které Vás přesměrují na web ÚMČ P6 www.jakdoskolky.cz. Pak je postup jako v bodě 1.

 

3/ Vyzvednutí v listinné verzi ve vstupní hale ÚMČ P6 a na odboru školství ve 3.patře

Vyzvednutý dokument zákonný zástupce vyplní, nechá potvrdit lékařem, podepíše a v den zápisu předá ve vybrané/ných mateřských školách.

Doporučené možnosti odevzdání žádosti:

  1. a) Osobně

V rámci elektronického systému P6, vyplněné Žádosti na portálu www.jakdoskolky.cz si rodiče mohou rezervovat čas návštěvy v příslušných mateřských školách (rodič, který využil rezervaci bude odbaven v rezervovaném čase) osobně dne 2.5.2019

Žádost o přijetí v dané mateřské škole odevzdají 2.5.2019

Zákonnému zástupci při osobním odevzdání Žádosti bude vygenerován unikátní registrační kód dítěte, pod kterým lze od 9.5.2019 sledovat pořadí umístění dítěte v jednotlivých mateřských školách

 

Po osobním odevzdání Žádosti o přijetí dne 2.5.2019 zákonný zástupce v mateřské škole obdrží tyto písemnosti:

Potvrzení o účasti na zápisu s unikátním registračním kódem a informací o možnosti nahlédnutí do spisu vyjádření se k podkladům rozhodnutí

Zápisový lístek

b) Soukromou datovou schránkou

 

Přípustné a doručené jsou pouze Žádosti doručené dne 2. 5. 2019 v době od 0,00 –23:59 hodin

Možnost předvyplnění údajů v systému

Pomocí datové schránky mohou být zasílány pouze dokumenty převedené autorizovanou konverzí, lze zhotovit na České poště, Czech POINTu, nebo u notáře – Žádost s potvrzeným vyjádřením lékaře + trvalý pobyt dítěte v obvodu MČ Praha 6 pomocí výpisu z odboru evidence obyvatel, rodný list.

Ředitelka mateřské školy 3.5.2019 odešle zákonným zástupcům zpět do soukromé datové schránky scan Potvrzení o účasti na zápisu , který obsahuje unikátní registrační kód včetně razítka a podpisu ředitelky.

 

4/ Pořadníky přihlášek

Pod jedinečným unikátním registračním kódem budou moci rodiče po přihlášení na portálu www.jakdoskolky.cz  sledovat umístění dětí v jednotlivých školkách, dále bude na webových stránkách školek odkaz na její konkrétní pořadník.

 

5/ Přijetí a nepřijetí dítěte

V případě přijetí dítěte:

Dne 9. 5. 2019 odevzdá zákonný zástupce podepsaný zápisový lístek do zvolené  mateřské školy

Vyplní evidenční list

Vyplní informovaný souhlas GDPR

Vyplní Zpětvzetí žádostí s usnesením pro další mateřské školy, kde o přijetí rovněž žádali

 

V případě nepřijetí dítěte:

Zákonnému zástupci bude dle správního řádu do 1.6.2019 ( 30 dní ) odesláno do vlastních rukou Rozhodnutí o nepřijetí.

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

Odvolání se podává prostřednictvím příslušné mateřské školy a rozhoduje o něm MHMP.

Od 9. 5. 2019 bude možné v elektronickém systému www.jakdoskolky.cz  sledovat pořadí umístění svého dítěte v jednotlivých mateřských školách pod unikátním registračním kódem.

 

Termíny zápisu

  • 1.4.2019 zahájení elektronického vyplňování žádostí a registrace času k zápisu
  • 2.5.2019 odevzdání Žádosti o přijetí ( čas určují jednotlivé mateřské školy), v momentě odevzdání je zahájeno správní řízení.
  • 7.5.2019 možnost nahlédnutí do spisu dítěte od 10,30 – 11,30 hodin
  • 7.5.2019 zveřejnění výsledků zápisu ve 12,00 hodin na nástěnkách a webových stránkách jednotlivých mateřských škol pod unikátním registračním kódem dítěte – pouze přijaté děti
  • 9.5.2019 odevzdání Zápisového lístku přijatých dětí od 13 do 17 hodin do zvolené mateřské školy
  • Od 9.5.2019 lze sledovat průběžné pořadí dosud neumístěných svých dětí na www.jakdoskolky.cz v jednotlivých mateřských školách , aktualizace bude prováděna ředitelkami škol 1x týdně do 31.8.2019
  • Termín sejmutí zveřejněných výsledků zápisu je stanoven dne 25. 05. 2019

Informace k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitel ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6 – pro pracoviště Janákova a pracoviště Antonína Čermáka (dále jen mateřská škola) stanovil kritéria, podle kterých bude postupovat při přijímání dětí, na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (vztahuje se pouze na děti, které nejsou přihlášeny k předškolnímu vzdělávání). Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odstavce 5 školského zákona. Školským obvodem je pro všechny mateřské školy městské části Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou „spádové“.

Děti jsou přijímány na volná místa v MŠ.

Počet volných míst pro školní rok 2019/20 –  MŠ Janákova:16        MŠ Antonína Čermáka:24

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6. Ředitel mateřské školy stanoví pořadí na přijetí na základě jediného kritéria, kterým je věk dítěte a to od nejstaršího k nejmladšímu.

Vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání odevzdají zákonní zástupci 2. 5. 2019 , v době od MŠ Janákova:13 – 17 hod.            MŠ Antonína Čermáka:13 – 18 hod.

Žádosti o přijetí budou k dispozici na www.jakdoskolky.cz, nebo je v listinné podobě obdrží zákonný zástupce na ÚMČ Praha 6.

Pokud by bylo dítě přijato do více MŠ, zákonný zástupce se rozhodne, do které MŠ odevzdá „Zápisový lístek“. Odevzdání zápisového lístku do zvolené MŠ je stanoveno na 9. 5. 2017 v době od 13 do 17 hodin, a je konečným rozhodnutím zákonného zástupce. Současně s tím zákonný zástupce požádá ředitele školy o formulář „Zpětvzetí žádosti“ do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.

Rozhodne-li se zákonný zástupce pro individuálním vzdělávání dítěte, je povinen nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku tuto skutečnost oznámit řediteli mateřské školy.

 

V Praze 8. března 2019

Mgr. Petr Karvánek

ředitel školy