Jak přihlásit dítě

 

 

 

 

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§ 34a a 34b školského zákona).

Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Obecné informace:

Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 6 je celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou „spádové“, dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.

Zákonný zástupce dítěte má možnost podat Žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. Žádost je potřeba je předat v tištěné podobě v konkrétní mateřské škole. Ředitel mateřské školy je povinen žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí dítěte do mateřské školy.

Ředitel mateřské školyzveřejní kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením na budově a webových stránkách mateřské školy

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně rezervace času zápisu bude možné vyplnit elektronicky od 01.04.2019 na www.jakdoskolky.cz ). V listinné podobě k ručnímu vyplnění na ÚMČ Praha 6 (vstupní hala nebo odbor školství).

Co bude potřebovat zákonný zástupce k zápisu:

Vyplněnou Žádost o přijetí s vyjádřením lékaře, rodný list dítěte, doklad o trvalém pobytu dítěte – občanský průkaz žadatele, popř. výpis z evidence obyvatel

Termíny:

2.5.2019 odevzdání Žádosti o přijetí MŠ Janákova 13-17 hod. MŠ Antonína Čermáka 13-18 hod., odevzdáním žádosti je zahájeno správní řízení;

7.5.2019 možnost nahlédnutí do spisu dítěte od 10,30 – 11,30 hodin;

7.5.2019 ve 12,00 hodin zveřejnění seznamu přijatých dětí (registrační kódy) na nástěnkách a webových stránkách mateřské školy;

9.5.2019 odevzdání Zápisového lístku přijatých dětí od 13 do 17 hodin do zvolené mateřské školy

Od 9.5.2019 lze sledovat průběžné pořadí dosud neumístěných svých dětí na www.jakdoskolky.cz  v jednotlivých mateřských školách

Termín sejmutí zveřejněných výsledků zápisu je stanoven dne 25. 05. 2019

 

Možnosti získání formuláře pro přihlášení dítěte do mateřské školy:

 

1/ Portál ÚMČ P6 www.jakdoskolky.cz – elektronická verze:

 

a/ Elektronické vyplnění Žádosti

b/ Zvolení příslušné mateřské/mateřských škol (výtisk pro každou)

c/ Rezervace času pro odevzdání žádosti

d/ Vytištění Žádostí, kterou zákonný zástupce, nechá potvrdit lékařem a v den zápisu předá ve vybraných mateřských školách

( pozn. při podání více žádostí stačí ověřené kopie lékaře na CZECH POINTu za á 30,-Kč)

 

2/ Webové stránky mateřských škol

Na webových stránkách MŠ budou k dispozici odkazy, které Vás přesměrují na web ÚMČ P6 www.jakdoskolky.czPak je postup jako v bodě 1.

 

3/ Vyzvednutí v listinné verzi ve vstupní hale ÚMČ P6 a na odboru školství ve 3.patře

Vyzvednutý dokument zákonný zástupce vyplní, nechá potvrdit lékařem, podepíše a v den zápisu předá ve vybrané/ných mateřských školách.

Doporučené možnosti odevzdání žádosti:

  1. a) Osobně

V rámci elektronického systému P6, vyplněné Žádosti na portálu www.jakdoskolky.cz si rodiče mohou rezervovat čas návštěvy v příslušných mateřských školách (rodič, který využil rezervaci bude odbaven v rezervovaném čase) osobně dne 2.5.2019

Žádost o přijetí v dané mateřské škole odevzdají 2.5.2019

Zákonnému zástupci při osobním odevzdání Žádosti bude vygenerován unikátní registrační kód dítěte, pod kterým lze od 9.5.2019 sledovat pořadí umístění dítěte v jednotlivých mateřských školách

 

Po osobním odevzdání Žádosti o přijetí dne 2.5.2019 zákonný zástupce v mateřské škole obdrží tyto písemnosti:

Potvrzení o účasti na zápisu s unikátním registračním kódem a informací o možnosti nahlédnutí do spisu vyjádření se k podkladům rozhodnutí

Zápisový lístek

b) Soukromou datovou schránkou

 

Přípustné a doručené jsou pouze Žádosti doručené dne 2. 5. 2019 v době od 0,00 –23:59 hodin

Možnost předvyplnění údajů v systému

Pomocí datové schránky mohou být zasílány pouze dokumenty převedené autorizovanou konverzí, lze zhotovit na České poště, Czech POINTu, nebo u notáře – Žádost s potvrzeným vyjádřením lékaře + trvalý pobyt dítěte v obvodu MČ Praha 6 pomocí výpisu z odboru evidence obyvatel, rodný list.

Ředitelka mateřské školy 3.5.2019 odešle zákonným zástupcům zpět do soukromé datové schránky scan Potvrzení o účasti na zápisu , který obsahuje unikátní registrační kód včetně razítka a podpisu ředitelky.

 

4/ Pořadníky přihlášek

Pod jedinečným unikátním registračním kódem budou moci rodiče po přihlášení na portálu www.jakdoskolky.cz  sledovat umístění dětí v jednotlivých školkách, dále bude na webových stránkách školek odkaz na její konkrétní pořadník.

 

5/ Přijetí a nepřijetí dítěte

V případě přijetí dítěte:

Dne 9. 5. 2019 odevzdá zákonný zástupce podepsaný zápisový lístek do zvolené  mateřské školy

Vyplní evidenční list

Vyplní informovaný souhlas GDPR

Vyplní Zpětvzetí žádostí s usnesením pro další mateřské školy, kde o přijetí rovněž žádali

 

V případě nepřijetí dítěte:

Zákonnému zástupci bude dle správního řádu do 1.6.2019 ( 30 dní ) odesláno do vlastních rukou Rozhodnutí o nepřijetí.

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

Odvolání se podává prostřednictvím příslušné mateřské školy a rozhoduje o něm MHMP.

Od 9. 5. 2019 bude možné v elektronickém systému www.jakdoskolky.cz  sledovat pořadí umístění svého dítěte v jednotlivých mateřských školách pod unikátním registračním kódem.