Informace k přijímání dětí

Ředitel ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6 – pro pracoviště Janákova a pracoviště Antonína Čermáka (dále jen mateřská škola) stanovil kritéria, podle kterých bude postupovat při přijímání dětí, na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (vztahuje se pouze na děti, které nejsou přihlášeny k předškolnímu vzdělávání). Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odstavce 5 školského zákona. Školským obvodem je pro všechny mateřské školy městské části Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou „spádové“.

Děti jsou přijímány na volná místa v MŠ.

Počet volných míst pro školní rok 2019/20 –  MŠ Janákova:16        MŠ Antonína Čermáka:24

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6. Ředitel mateřské školy stanoví pořadí na přijetí na základě jediného kritéria, kterým je věk dítěte a to od nejstaršího k nejmladšímu.

Vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání odevzdají zákonní zástupci 2. 5. 2019 , v době od MŠ Janákova:13 – 17 hod.            MŠ Antonína Čermáka:13 – 18 hod.

Žádosti o přijetí budou k dispozici na www.jakdoskolky.cz, nebo je v listinné podobě obdrží zákonný zástupce na ÚMČ Praha 6.

Pokud by bylo dítě přijato do více MŠ, zákonný zástupce se rozhodne, do které MŠ odevzdá „Zápisový lístek“. Odevzdání zápisového lístku do zvolené MŠ je stanoveno na 9. 5. 2017 v době od 13 do 17 hodin, a je konečným rozhodnutím zákonného zástupce. Současně s tím zákonný zástupce požádá ředitele školy o formulář „Zpětvzetí žádosti“ do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.

Rozhodne-li se zákonný zástupce pro individuálním vzdělávání dítěte, je povinen nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku tuto skutečnost oznámit řediteli mateřské školy.

 

V Praze 8. března 2019

Mgr. Petr Karvánek

ředitel školy