Jak přihlásit dítě

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§ 34a a 34b školského zákona).

Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným […]

Informace k přijímání dětí

Ředitel ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6 – pro pracoviště Janákova a pracoviště Antonína Čermáka (dále jen mateřská škola) stanovil kritéria, podle kterých bude postupovat při přijímání dětí, na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k předškolnímu vzdělávání v […]

Termíny

Termíny zápisu 1.4.2019 zahájení elektronického vyplňování žádostí a registrace času k zápisu 2.5.2019 odevzdání Žádosti o přijetí ( čas určují jednotlivé mateřské školy), v momentě odevzdání je zahájeno správní řízení. 7.5.2019 možnost nahlédnutí do spisu dítěte od 10,30 – 11,30 hodin 7.5.2019 zveřejnění výsledků zápisu ve 12,00 hodin na nástěnkách a webových stránkách jednotlivých […]