18. – 22.1. Weekly Report

Dear families,

English– We have finished Unit 6 of EW this week. Next week will start Unit 7 and the students will again have spelling homework to do. 

Science– This week we explored the topic of magnets. We reviewed the forces of nature (push, pull, friction, gravity, and magnetism). We talked about how magnets can be made, what materials are  naturally magnetic, and even watched some demonstrations of experiments to try at home with magnets.

RxT– The third Monday of January, in America, is a public holiday celebrating the birthday of a great civil rights leader, Martin Luther King Jr. We read a text to learn more about his life and work that helped create equal rights for all people, black and white, in the US.

Writing– Last year, the students used a graphic organiser of an OREO to help plan their persuasive writings. This year, they will use a hamburger graphic organiser to plan. Their persuasive writings have only been one paragraph, but starting next week they will expand to be five.

SxL– We had another two great presenters this week! After the presentations, we continued talking about how we can help our community. This week’s discussion was about helping animals. We looked at different animal shelters in Prague and around the world and common needs that they have.

Matlog– Multiplying multi digit numbers by a two digit number is what this lesson was all about. We reviewed the process and steps to find the product of more complicated problems.

Have a beautiful weekend,

Ms. Moore

Týdenní zpráva (18. – 22. 1.)

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o probrané látce z tohoto týdne.

Čj: v českém jazyce jsme převážně opakovali. Opět jsme si připomněli větu zvolací a uvozovací a také přímou řeč. Důležitou znalostí, kterou si žáci z tohoto týdne měli odnést, je psaní uvozovek a také velkých/malých písmen v přímé řeči.  Opakovali jsme rovněž psaní i/y v koncovkách podstatných jmen rodu ženského a středního. Občas se děti nechají zmást a neuvědomí si, že -ami, emi v koncovce slova se vždy píše na konci s -i.

V závěru týdne se žáci seznámí se vzory mužského rodu (životné a neživotné), ovšem pouze okrajově. Více se dané látce budeme věnovat v příštím týdnu.

uč. do str. 77, PS do str. 45, PP – str. 17/3, 18/1,2,3, 20/3

Ma: v matematice jsme v tomto týdnu dokončili PS 1. díl a také jsme začali používat i 2. díl Matematických minutovek. 1. díl budeme používat i nadále. Hlavním tématem tohoto týdne bylo opět opakování a procvičování již probrané látky. Především jsme se zaměřovali na písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení. Pamětně jsme násobili 10, 100 a 1000. Zopakovali jsme také dělení se zbytkem a jednodušší slovní úlohy. Ve dvou cvičeních si žáci připomněli jednotky času (24 hodin, 60 minut, 60 sekund). Převáděli jsme hodiny na sekundy a opačně. Rovněž jsme se popasovali se slovními úlohami různé obtížnosti.

PS – ukončen (kromě strany 34 – geometrie), MM 1. díl –  17/33 Minutovky 2 str. 12/ 23, str. 13/ 26, str. 19 celá, učebnice do str. 81

Vzhledem k tomu, že se návrat do škol zatím neblíží, ráda bych se v příštím týdnu s dětmi věnovala také geometrii. Prosím Vás, abyste dohlédli, že děti budou mít na hodiny matematiky připravené ořezané tužky tvrdosti 3, kružítko, dlouhé pravítko a trojúhelník s ryskou.

Vla: v tomto týdnu jsme pracovali s červenou sadou učebnic. Začali jsme kapitolu věnovanou Lucemburkům. Přes svazek Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou jsme se dostali ke Karlovi IV. V zadání skupinové práce pak děti dostaly ofocený příběh z knihy Čeští panovníci byli  taky jenom lidi (Martina Drijverová, 2011) o životě Karla IV a následně vypracovaly kvíz, který znalosti o tomto panovníkovi shrnoval. Výsledky nejen tohoto kvízu si můžete prohlédnout v Teamsech. S Lucemburky jsme se ještě nerozloučili, budeme pokračovat i v příštím týdnu.

učebnice do str. 27

Pří: v návaznosti na minulý týden jsme pokračovali v probírání nerostů a hornin. V tomto týdnu jsme se zaměřili na kovové nerosty – stříbro a zlato a také energetické suroviny (uhlí, ropa, zemní plyn a uran). V souvislosti s touto látkou jsme si povídali i o vlivu na životní prostředí a o vědeckých vynálezech, které se snaží nahradit tyto neobnovitelné přírodní zdroje něčím jiným.

učebnice do str. 46, PS do str. 25

S pozdravem,

Jana Netřebová

Zimní radovánky

Vážení rodiče,

ráda bych se s Vámi podělila o zimní výtvory žáků 4.B. Není toho mnoho, z čeho bychom se v poslední době mohli radovat, ale alespoň dětem se dostalo sněhové nadílky, které bezesporu využily.

MicrosoftTeams-imageMicrosoftTeams-image (3)MicrosoftTeams-image (1)MicrosoftTeams-image (2)MicrosoftTeams-image (4)

Informace k pololetnímu vysvědčení

Vážení rodiče, milé děti,

dovolte, abych Vás informovala o pololetním vysvědčení. Přestože jsme v rámci distanční výuky doma, máte možnost vyzvednout si výpis z pololetního vysvědčení ve čtvrtek 28. 1. mezi 11:00 – 14:00 na recepci školy (není to povinné).

Z tohoto důvodu také proběhne dopolední vyučování pouze v rozsahu 3 hodin. V pátek 29. 1. jsou pololetní prázdniny a tedy nebude probíhat distanční výuka.

Přeji Vám všem klid, pohodu a dostatečnou možnost odpočinku v nadcházejících dnech a o víkendu.

S pozdravem,

Jana Netřebová

 

 

Týdenní zpráva 11. – 15. 1.

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vás informovala o učivu probraném v uplynulém týdnu.

Čj – v hodinách českého jazyka jsme se v tomto týdnu zabývali řečí přímou i nepřímou a také větou uvozovací a zvolací. Připomněli jsme si pravidla bezpečnosti, která bychom měli dodržovat při sportu. Opakovali jsme doposud osvojené znalosti gramatiky (vyjmenované slova, slovní druhy, vzory rodu mužského a středního).

Učebnice do str. 71, PS do str. 43, Minutovky str. 17.

Ma – opakovali jsme a prohlubovali jsme znalosti starší látky. Někteří žáci občas ještě bojují se čtením větších čísel (např. 1 276 890).

Učebnice do str. 79, PS do str. 40, Min. do str. 16/32

Vla – dokončili jsme Vodstvo ČR. Žáci se seznámili s termíny povodí, soutok, přítok a úmoří. Řeky, jejich přítoky i místa, kde pramení jsme hledali v mapách. V učebnici a PS je také řada slepých map ČR. K této látce, stejně jako k pohořím a práci s mapou se budeme vracet v prezenční formě výuky.

Učebnice do str. 31, PS do str. 17

Pří – V tomto předmětu jsme začali zcela novou kapitolu věnovanou nerostům, horninám a minerálům. Vysvětlili jsme si pojem litosféra, způsoby vzniku hornin a také rozdíly mezi nerosty, horninami a minerály. Vzhledem k tomu, že se jedná o obsáhlou látku, budeme v ní pokračovat i v příštím týdnu.

Žáci také zhlédli video o vzniku hornin.

Učebnice do str. 43, PS do str. 24

První díly pracovních sešitů z Ma a Čj se blíží pomalu ke konci, protože budeme brzy potřebovat druhé díly, nechala jsem je pro děti připravené na recepci školy.

S pozdravem,

Jana Netřebová

11. – 15.1. Weekly Report

Dear families,

English– This week’s EW unit involved talking about how things change over time. We finished pages 67-71 in the PB and pages 53-59 in the WB.

Science– States of matter was the topic for discussion this week. Last year the students learned about the 3 states of matter, solid, liquid, and gas. This week we reviewed the important vocabulary and definitions.

RxT– The students worked in groups reading a story about Robin Hood. They then practised reading independently and answering comprehension questions.

Writing– As we continue our persuasive unit, we review the elements needed to include in a persuasive piece. We then discussed and verbally shared our opinions about what the life of a pirate would be like. After this, the students used their own ideas to write persuasive essays about whether or not they think a pirates life would be good for kids.

SxL– After listening to another two great student presentations, we practised using irregular verbs in past tense while watching a short animated film.

Matlog– The students learned about different types of triangles and then how to identify them.

Have a nice weekend,

Ms. Moore

Týdenní zpráva (4. – 8. 1.)

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vás informovala o probraném učivu v tomto týdnu. Také bych děti ráda pochválila, protože pracují opravdu pilně.

Čj – v tomto týdnu jsme především opakovali osvojenou látku v kapitole Vánoční. Zopakovali jsme předpony a předložky a jejich správné psaní (pod, před, nad, atd.). Připomněli jsme si také, jakou posloupnost by mělo mít rozhodování, zda napsat měkké nebo tvrdé y:

  • Jedná se o měkkou (i), tvrdou (y) nebo obojetnou (?) souhlásku?
  • Pokud o obojetnou, je i/y uprostřed nebo na konci slova?
  • Pokud uprostřed, patří toto slovo do slov vyjmenovaných nebo příbuzných? Případně nejedná se o slovo převzaté z cizího jazyka?
  • Pokud na konci, jaký je jeho rod a vzor?

Děti si to občas pletou a snaží se vybavit si například vyjmenovaná slova po „c“.

Učebnice do str. 65, PS do str. 39

Ma – v matematice jsme zopakovali dělení 10, 100 a 1000. Operaci sčítání a odčítáni jsme zaměřili především na písemnou formu operace. Děti již umí sčítat či odčítat písmeně i šestimístná čísla (statisíce). Pro vaši představu jsme pracovali s příklady typu: (8 000 + 2 000) . 5 nebo (14 000 + 6 000) : 2. Pomůckou pro žáky, kteří se děsí vysokých čísel je odmyslet si nuly a po výpočtu je opět doplnit do výsledku. (Pozor – toto funguje pouze u sčítání a odčítání nebo násobení a dělení jednociferným číslem).

Učebnice do str. 74, PS do str. 30, Min. str. 14

Vla – v tomto i následujícím týdnu pracujeme s modrou sadou učebnic. V tomto týdnu jsme se společně věnovali kapitole Povrch České republiky. Zopakovali jsme barvy, kterými značíme v mapách nížiny a vrchoviny a seznámili jsme se s hraničními i vnitrozemskými pohořími ČR. Nevynechali jsme samozřejmě ani nížiny. Děti už vědí, jak jsou značeny hory (kóty) a jak správně číst výškové údaje. Nejvyšší vrcholy jednotlivých pohoří mají vypsané v učebnici i pracovním sešitě.

Učebnice do str. 27, PS do str. 15

Pří – v hodinách přírodovědy jsme prošli látku Příroda v zimě. Žáci se seznámili s různými druhy živočichů, které mohou potkat v zasněžené krajině, ale i s těmi, kteří mrazivé období tráví hibernací. Ukázali jsme SI stopy lesních zvířat a zopakovali jsme rodová a druhová jména některých živočichů. Při skupinové práci si děti společně zopakovaly skupenství látek (pevné, plynné a kapalné) a také složky neživé přírody. Zároveň pracovaly s vyhledáváním informací na internetu.

Učebnice do str. 37, PS do str. 23

S pozdravem,

Jana Netřebová

4-8.1. Weekly Report

Dear families,

Happy New Year! I hope this will be a great year for all of you, even if we have started off  by being online. As we continue with online learning, the students will practise speaking, listening, writing, and reading in English every day. Here is what we did this week:

English– As we are getting back into our school routine after two weeks of a nice break, we wrote about what we did over the holiday and made new year’s resolutions.  We also started Unit 6 of EW this week. We read pages 64-65 of the PB and completed page 52 in the WB. There will be no spelling words for this unit.

Science– It is now winter so we explored and discussed the changes in nature during this season. We reviewed how different animals survive outside when it is so cold and why some animals hibernate.

RxT– The students learned all about nor’easters and how this weather system effects people in the north eastern part of the United States. They read a realistic fiction story about this topic. Also, earlier in the year the students learned about Amelia Earhart and why she is inspirational so they each read a nonfiction text all about her life.

Writing– We have started a new unit in writing all about persuasion. After learning the important elements to add in a persuasive writing (at least 3 reasons and stating your opinion), the students practised persuading their reader why their favourite cookie is the best.

SxL– We learned about two new inspirational women this week. The students watched videos and discussed the importance of Marie Curie and Oprah Winfrey. These women stand out for different reasons but are still influential in their own ways.

Matlog– This lesson was about reviewing multiplying and dividing numbers by 10s, 100s, and 1000s. The students practised solving problems through games and independent practise.

Take care,

Ms. Moore

Online výuka v novém roce

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala, že od 4. 1. 2021 se opět vracíme do režimu distanční výuky. S paní učitelkou Moore pracujeme na rozdělení dětí do skupin a také na rozvrhu.

Do konce týdne Vám rozvrh a rozdělení skupin zašlu. Předběžně ale počítejte s podobným modelem jako v měsíci listopadu:

  • výuka bude opět probíhat v prostředí MS Teams (Doporučuji vyzkoušet si přihlašovací údaje.)
  • dopolední výuka od 8:00 – 11:40
  • děti rozděleny do skupin
  • minimálně dvě dopolední hodiny online a odpolední angličtina online
  • zbytek hodin formou samostatné nebo skupinové práce

V případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží mne neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,

Jana Netřebová

14-18.12. Weekly Report

Dear families,

English- We finished Unit 5 this week in Aj. The focus of the grammar for this unit was using “either… or.” Please be sure to have your child continue reading during the break.

Science– We practised sorting animals into different habitats and talked about the needs of the animals in each habitat. We also talked about ecosystems of different forests and how each part is important. If a piece is missing then the food chain and ecosystem would fall apart.

Matlog– The class read the lyrics to the English Christmas song The Twelve Days of Christmas and answered questions about how many items someone would have after a certain number of days using logic and multiplication.

RxT– We read a story together and discussed how we can recognise the feelings of different characters. 

SxL– The class talked about how influential people can help others during the Christmas season. They also practised speaking partners about Christmas traditions and playing games with Christmas vocabulary.

Writing– We finished writing silly letters to Santa by inserting different parts of speech (adjectives, nouns, verbs, etc.).

Have a Merry Christmas and Happy New Year!

Ms. Moore

Here are some photos of this week activities; decorating gingerbread cookies and donating clothes.

IMG_3931 IMG_3928 IMG_3908 IMG_3900 IMG_3891